Kälebo 2:39 och Kälebo 2:40, Arkösund

Detaljplan för fastigheterna Kälebo 2:39 och Kälebo 2:40 med närområde inom Arkösund i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra skapandet av ny
bostadsbebyggelse i form av cirka 20 friliggande en- och två bostadshus
(villor).

Tidigare, 2018, har en stor del av den här detaljplanen antagits, men överklagats och upphävdes av mark- och miljödomstolen 2021.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den
17 maj 2023, § 111.

Kontakt

Mathias Hult
planarkitekt
011-15 53 98

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.