Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Kardusen 14 och Kardusen 15, Ljura

Detaljplan för fastigheterna Kardusen 14 och Kardusen 15 inom Ljura i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för användning av bostadsändamål, handelsverksamhet och tillhörande garage under mark.

Den 14 januari 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.