Kastanjen 1-5, Haga

Detaljplan för fastigheterna Kastanjen 1-5 inom Haga i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelse för att möjliggöra för att kunna bilda en fastighet.

Planbesked

Den 13 september 2022 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.