Kneippen 1:1 och Bollen 5 (Lenningska parken), Kneippen

Detaljplan för del av fastigheten Kneippen 1:1 och fastigheten Bollen 5 (Lenningska parken) med närområde inom Kneippen i Norrköping

 Detaljplanens syfte är att möjliggöra för centrum- och kontorsverksamhet i Lennings sjukhemsbyggnad. I detaljplanens syfte ingår även att säkerställa bevarandet av den kulturhistoriskt värdefulla miljö som är Lennings sjukhem och Lenningska parken.

Vidare är detaljplanens syfte att möjliggöra en förlängning av Lennings gata ut till Linköpingsvägen och ta bort befintlig prickmark längs med Kneippen 1:17 för att möjliggöra för framtida skolbebyggelse i anslutning till planområdet.

Den 12 maj 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Bollen 5 fick positivt planbesked den 19 mars 2019.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 maj 2020.

Den 17 juni 2021 tog samhällsplaneringsnämnden beslut om att utöka planområdet. Anledningen till detta var att kunna ta bort prickmark längs Linköpingsvägen för att möjliggöra för ny skolbebyggelse på fastigheten Kneippen 1:17.

Den 15 november 2021 - 10 januari 2022 var detaljplanen på samråd.

Den 11 april – 4 maj 2022 var planförslaget ute på granskning.

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 18 oktober 2022, § 179.

Beslutet vann laga kraft den 17 november 2022.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 1.3 MB.
Planbeskrivning Pdf, 6.8 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 988.1 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 1022.1 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 865.2 kB.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.