Kneippen 1:1 och Bollen 5 (Lenningska parken), Kneippen

Detaljplan för del av fastigheten Kneippen 1:1 och fastigheten Bollen 5 (Lenningska parken) med närområde inom Kneippen i Norrköping

 Detaljplanens syfte är att möjliggöra för centrum- och kontorsverksamhet i Lennings sjukhemsbyggnad. I detaljplanens syfte ingår även att säkerställa bevarandet av den kulturhistoriskt värdefulla miljö som är Lennings sjukhem och Lenningska parken.

Vidare är detaljplanens syfte att möjliggöra en förlängning av Lennings gata ut till Linköpingsvägen och ta bort befintlig prickmark längs med Kneippen 1:17 för att möjliggöra för framtida skolbebyggelse i anslutning till planområdet.

Planbesked

Den 12 maj 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Bollen 5 fick positivt planbesked den 19 mars 2019.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 maj 2020.

Den 17 juni 2021 tog samhällsplaneringsnämnden beslut om att utöka planområdet. Anledningen till detta var att kunna ta bort prickmark längs Linköpingsvägen för att möjliggöra för ny skolbebyggelse på fastigheten Kneippen 1:17.

Samråd

Den 15 november 2021 - 10 januari 2022 var detaljplanen på samråd.

Digital samrådsmöte hölls onsdagen den 24 november 2021.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)
Planbeskrivning Pdf, 9.4 MB. (Pdf, 9.4 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 681.8 kB. (Pdf, 681.8 kB)

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Den 11 april – 4 maj 2022 var planförslaget ute på granskning.

Granskningshandlingar:
Plankarta Pdf, 1.8 MB. (Pdf, 1.8 MB)
Planbeskrivning Pdf, 6.4 MB. (Pdf, 6.4 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 944 kB. (Pdf, 944 kB)
Samrådsredogörelse Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

Bearbetning inför antagande

Nu bearbetas planförslaget inför antagande i samhällsplaneringsnämnden.

Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Vad har hänt till denna del i detaljplaneprocessen?
Detaljplanen har vunnit laga kraft. En detaljplan vinner laga kraft om ingen har överklagat beslutet om att anta detaljplanen eller om samtliga överklaganden avslås. Länsstyrelsen ska inte heller ha valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Simon Tell
planarkitekt
011-15 67 46

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.