Kolmården 1:154, Krokek

Detaljplan för del av fastigheten Kolmården 1:154 med närområde inom Krokek i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten i området i anpassning till geologiska förutsättningar samt buller från väg och järnväg.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 december 2012.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Mats Alenljung
planarkitekt
011-15 16 86

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.