Kryptonet 1, Kvillinge

Detaljplan för fastigheten Kryptonet 1 med närområde inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för industriändamål i större omfattning, för en allmän gång- och cykelväg samt för nordvästra godsspåret byggnation.

Planbesked

Den 15 februari 2022 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.