Kullerstad 11:1, Skärblacka

Detaljplan för del av fastigheten Kullerstad 11:1 inom Skärblacka i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning för bostadsändamål, i form av flerbostadshus om 2-3 våningar och radhus.

Den 18 april 2023, § 80, lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.