Kvarntorp 1:286, Åby

Detaljplan för fastigheten Kvarntorp 1:286 inom Åby i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsändamål samt undersöka om det är lämpligt med centrumändamål.

Planbesked

Den 15 februari 2022 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.