Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Kvarntorp 1:286, Åby

Detaljplan för fastigheten Kvarntorp 1:286 inom Åby i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsändamål samt undersöka om det är lämpligt med centrumändamål.

Den 15 februari 2022 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.