Logen 15, Oxelbergen

Detaljplan för fastigheten Logen 15 inom Oxelbergen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i befintlig vindsvåning.

Planbesked

Den 22 april 2022 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.