Marby 6:10, Dagsberg

Detaljplan för fastigheten Marby 6:10 inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av småhus.

Den 29 juni 2012 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.