Marby 6:4 (Marbygård), Dagsberg

Detaljplan för del av fastigheten Marby 6:4 (Marbygård) inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anvädning för blandade funktioner såsom bostäder, centrum och service.

Planbesked

Den 14 juni 2022, § 125, lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.