Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Mjölnaren 14, Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7 med närområde, Nordantill

Detaljplan för fastigheterna Mjölnaren 14, Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7 med närområde inom Nordantill i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av området med en blandning av bostäder, centrumverksamheter och kontor samt med inslag av grönska. Vidare syftar detaljplanen till att ge skydd för kulturhistoriska värden och bekräfta Kärleksparkens status som allmänt tillgängligt parkområde.

I samband med antagande av ny detaljplan upphävs strandskydd inom kvartersmark och allmän platsmark för gata och torg. Strandskyddet upphävs med särskilt skäl att marken sedan tidigare är ianspråktagen.

Den 14 november 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 juni 2019.

Den 27 maj - 8 juli 2020 var detaljplanen på samråd.

Samrådstiden för miljökonsekvensbeskrivningen var den 19 februari - 6 april 2021.

Detaljplanen skickades ut på samråd den 26 maj 2020 och behandlades då med standardförfarande. Kommunens bedömning var att detaljplanen inte kunde antas ha en betydande miljöpåverkan. I sitt samrådsyttrande meddelar länsstyrelsen om sin bedömning att detaljplanen kan antas ha en betydande miljöpåverkan.

Kommunen har rättat sig efter länsstyrelsens bedömning och tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen. Enligt plan- och bygglagen 5 kapitel 7 § ska ett utökat förfarande tillämpas om planförslaget bland annat kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Därför ändras förfarandet till utökat förfarande.

Granskning 1
Detaljplanen var tillgänglig för granskning 22 november - 13 december 2021.

Granskning 2
Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 21 februari till och med 22 mars 2022.

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att godkänna detaljplanen den 22 april 2022, § 79.

Kommunfullmäktige (KF) tog beslut om att anta detaljplanen den 30 maj 2022, § 101.

Kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen.

  • Den 29 november 2022 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå det inkomna överklagandet. Sista dag att överklaga mark- och miljöstolens beslut är den 20 december 2022.
  • Mark- och miljödomstolens beslut har överklagats i rätt tid och skickas över till Mark- och miljööverdomstolen för beslut om prövningstillstånd.
  • Den 20 april 2023 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd. Därför står mark- och miljödomstolens dom från den 29 november 2022 fast.

Beslutet vann laga kraft den 20 april 2023.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 5.5 MB.
Planbeskrivning Pdf, 11.6 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 8.1 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 1.2 MB.
Granskningsutlåtande 1 Pdf, 785.5 kB.
Granskningsutlågande 2 Pdf, 912.5 kB.

Dialogmöte och informationsmöte

Ett dialogmöte i form av ”öppet hus” var den 28 september 2019 vid Sista Supens uteservering, Västgötegatan 30.

Cirka 150 personer kom förbi under tiden kommunens tjänstepersoner var på plats mellan klockan 10.00-14.00. Besökarna berättade vad de tyckte och hur de upplevde olika förslag av ny bebyggelse med VR-teknik.

Sammanfattning av medborgardialog Pdf, 373.5 kB.
Affisch - Gällande detaljplan Pdf, 40.3 MB.
Affisch - Historisk bebyggelse Pdf, 16.6 MB.
Affisch - Utvecklingsskisser Pdf, 30.6 MB.

Kontakt

Jackie Leiby
planarkitekt
011-15 13 53

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.