Mjölnaren 14, Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7 med närområde, Nordantill

Detaljplan för fastigheterna Mjölnaren 14, Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7 med närområde inom Nordantill i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av området med en blandning av bostäder, centrumverksamheter och kontor samt med inslag av grönska. Vidare syftar detaljplanen till att ge skydd för kulturhistoriska värden, bekräfta Kärleksparkens status som allmänt tillgängligt parkområde.

I samband med antagande av ny detaljplan upphävs strandskydd inom kvartersmark och allmän platsmark för gata. Strandskyddet upphävs med särskilt skäl att marken sedan tidigare är ianspråktagen.

Planbesked

Den 14 november 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 juni 2019.

Samråd

Samrådstiden för miljökonsekvensbeskrivningen var den 19 februari - 6 april 2021.

Detaljplanen skickades ut på samråd den 26 maj 2020 och behandlades då med standardförfarande. Kommunens bedömning var att detaljplanen inte kunde antas ha en betydande miljöpåverkan. I sitt samrådsyttrande meddelar länsstyrelsen om sin bedömning att detaljplanen kan antas ha en betydande miljöpåverkan.

Kommunen har rättat sig efter länsstyrelsens bedömning och tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen. Enligt plan- och bygglagen 5 kapitel 7 § ska ett utökat förfarande tillämpas om planförslaget bland annat kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Därför ändras förfarandet till utökat förfarande.

Samrådshandlingar på samråd 19 februari - 6 april 2021:
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 9.2 MB. (Pdf, 9.2 MB)
Kungörelse Pdf, 127.4 kB. (Pdf, 127.4 kB)


Den 27 maj - 8 juli 2020 var detaljplanen på samråd.

Samrådshandlingar som var på samråd 27 maj - 8 juli 2020:
Plankarta Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)
Planbeskrivning Pdf, 7 MB. (Pdf, 7 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 837.2 kB. (Pdf, 837.2 kB)

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Granskning pågår från och med den 22 november till och med den 13 december 2021 och förslaget finns då tillgängligt för granskning i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping. Under den här perioden kan du lämna dina synpunkter på tillägget till planförslaget.

Lämna in synpunkter senast den 13 december 2021.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

För att dina synpunkter ska tas med i det fortsatta arbetet med planen måste de lämnas skriftligt och innehålla ditt namn och din adress.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Granskningshandlingar:
Plankarta Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)
Planbeskrivning Pdf, 17.5 MB. (Pdf, 17.5 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 9.4 MB. (Pdf, 9.4 MB)
Samrådsredogörelse Pdf, 3.2 MB. (Pdf, 3.2 MB)
Kungörelse Pdf, 468.3 kB. (Pdf, 468.3 kB)

Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Dialogmöte och informationsmöte

Ett dialogmöte i form av ”öppet hus” var den 28 september 2019 vid Sista Supens uteservering, Västgötegatan 30.

Cirka 150 personer kom förbi under tiden kommunens tjänstepersoner var på plats mellan klockan 10.00-14.00. Besökarna berättade vad de tyckte och hur de upplevde olika förslag av ny bebyggelse med VR-teknik.

Sammanfattning av medborgardialog Pdf, 373.5 kB. (Pdf, 373.5 kB)
Affisch - Gällande detaljplan Pdf, 40.3 MB. (Pdf, 40.3 MB)
Affisch - Historisk bebyggelse Pdf, 16.6 MB. (Pdf, 16.6 MB)
Affisch - Utvecklingsskisser Pdf, 30.6 MB. (Pdf, 30.6 MB)

Kontakt

Jackie Leiby
planarkitekt
011-15 13 53

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.