Nordanskog 1:1 (naturmarksområde), Arkösund

Detaljplan för del av fastigheten Nordanskog 1:1 med närområde (naturmarksområde) inom Arkösund i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att säkerställa naturvärden.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den
13 juni 2023, § 145.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.