Nordanskog 1:141 och del av Nordanskog 1:1, Arkösund

Detaljplan för fastigheterna Nordanskog 1:141 och del av Nordanskog 1:1 inom Arkösund i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att utöka kvartersmark för att förskola och liknande verksamhet ska få bättre förutsättningar att utvecklas samt även möjliggöra för idrottsändamål. Detta för att säkra framtida behov av barnomsorg och att möjliggöra för de racketsporter som finns på platsen.

Den 13 oktober 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 13 oktober 2020.

Kontakt

Magnus Gullstrand
gruppledare
011-15 53 87

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.