Oxelbergen 1:1 (del av Verksvägen), Oxelbergen

Detaljplan för del av fastigheten Oxelbergen 1:1 (del av Verksvägen) inom Oxelbergen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är möjliggöra ett utvecklande av fastigheterna med bland annat en bussverkstad.

Den 13 oktober 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 16 december 2021.

Planen är vilande i nuläget.

 

Kontakt

Johan Lodens
planarkitekt
011-15 25 96

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping
detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.