Pardansen 3, Navestad

Detaljplan för fastigheten Pardansen 3 inom Navestad i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen till den mera generella användningen av centrumverksamhet.

Planbesked

Den 10 november 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.