Pingvinen 1, Saltängen

Detaljplan för fastigheten Pingvinen 1 inom Saltängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en planläggning för byggnation av flerbostadshus om 2-3 våningar.

Planbesked

Den 14 september 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.