Pryssgården 1:1, Pryssgården

Detaljplan för del av fastigheten Pryssgården 1:1 med närområde inom Pryssgården i Norrköping.

Syftet med de kommande detaljplanerna är att möjliggöra för verksamhetsmark med nära tillgång till Europaväg 4.

Planbesked

Den 17 maj 2016 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

John Bovellan
planarkitekt
011-15 19 18

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.