Rapsfjärilen 11, Smedby

Detaljplan för fastigheten Rapsfjärilen 11 inom Smedby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad av befintlig bebyggelse till totalt nio meters byggnadshöjd för att kunna utöka sin verksamhet inom fastigheten.

Planbesked

Den 8 december 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.