Reläet 8, Norrköpings-Ingelstad 1:1 och Säkringen 1, Ingelsta

Detaljplan för del av fastigheterna Reläet 8, Norrköpings-Ingelstad 1:1 och Säkringen 1 inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra mer allmän plats för vägområde och säkerställa befintligt dike för dagvatten.

Planbesked

Den 8 september 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 16 december 2021.

Samråd

Samrådstiden var den 2 december 2022 och till och med den 27 januari 2023.

Detaljplanen upprättas enligt standardförfarande.

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 9 - 30 mars 2023.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 17 maj 2023, § 110.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 15 juni 2023.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 342.4 kB.
Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB.
Undersökningar om betydande miljöpåverkan Pdf, 783.3 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 858 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 617.3 kB.
Grundkarta Pdf, 3.1 MB.

Kontakt

Stina Andersson
planarkitekt
011-15 53 87

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.