Reläet 8, Norrköpings-Ingelstad 1:1 och Säkringen 1, Ingelsta

Detaljplan för del av fastigheterna Reläet 8, Norrköpings-Ingelstad 1:1 och Säkringen 1 inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra mer allmän plats för i huvudsak vägområde och säkerställa befintligt dike för dagvatten.

Planbesked

Den 8 september 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 16 december 2021.

Samråd

Samrådstiden var den 2 december 2022 och till och med den 27 januari 2023.

Detaljplanen upprättas enligt standardförfarande.

Samrådshandlingar:

Plankarta Pdf, 2.4 MB.
Planbeskrivning Pdf, 2.3 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 508.5 kB.
Grundkarta Pdf, 3 MB.

Bearbetning inför utställning/granskning

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in.

Förslaget beräknas skickas ut för granskning i mitten av februari 2023.

Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Stina Andersson
planarkitekt
011-15 53 87

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.