Risängen 1:1 (nära Arkösundsvägen och Terminalgatan), Smedby

Detaljplan för del av fastigheten Risängen 1:1 (nära Arkösundsvägen och Terminalgatan) inom Smedby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra teknisk försörjning i form av gator och allmänna ledningar till två fastigheter. Det innebär att ledningar behöver läggas ner i gata och en ny pumpstation behöver iordningställas.

Planbesked

Den 8 december 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 8 december 2020.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.