Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Risängen 1:1 (nära Arkösundsvägen och Terminalgatan), Smedby

Detaljplan för del av fastigheten Risängen 1:1 (nära Arkösundsvägen och Terminalgatan) inom Smedby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra teknisk försörjning i form av gator och allmänna ledningar till två fastigheter. Det innebär att ledningar behöver läggas ner i gata och en ny pumpstation behöver iordningställas.

Den 8 december 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den
8 december 2020.

Kontakt

Johan Lodens
planarkitekt
011-15 25 96

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.