Risängen 5:37, Risängen

Detaljplan för fastigheten Risängen 5:37 med närområde inom Risängen i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av verksamheter i området.

Området söder om Arkösundsvägen ingick tidigare i ovanstående detaljplan, men nu ingår området istället i detaljplan för del av fastigheten Styrstad 6:15 med närområde inom Styrstad och Rambodal i Norrköping.

Detaljplanen är tillsvidare vilande.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 8 maj 2012.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.