Sankt Johannes 2:2 (södra Björkalund), Björkalund

Detaljplan för del av fastigheten Sankt Johannes 2:2 med närområde (södra Björkalund) inom Björkalund

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för olika typer av bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus och småhusbebyggelse. Den nya bebyggelsen ska anpassas till natur- och kulturvärden samt till topografin.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 17 oktober 2023.

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Bakgrund

Den 17 oktober 2023 avslutades ärendet om detaljplan för Sankt Johannes 2:1 med närområde (Södra Vrinnevi) inom Vrinnevi och Kårtorp i Norrköping, del 2. Tillsammans med del 1 hade detaljplanen varit ute på samråd den 18 juni till och med den 26 augusti 2009, samt på utställning den 2 - 30 maj 2011.

Förslag till detaljplan som togs fram delades i två delar efter utställningen. Del 1 gick upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige och antogs den 24 september 2012, § 141. Beslutet vann laga kraft den 25 oktober 2012.

Del 2 har därefter varit vilande, men då den avslutades i oktober 2023 togs ett nytt beslut om uppdrag för bland annat en del av det planområde som ingick i del 2. Det nya beslutet gäller förslag till detaljplan för del av fastigheten Sankt Johannes 2:2 med närområde (södra Björkalund) inom Björkalund i Norrköping.

Kontakt

Anna Vernersson
planarkitekt
011-15 13 10

Hannes Granath
planarkitekt
011-15 14 56

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping
detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.