Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Sidus 1:7 och Sidus 6:7, Dagsberg

Detaljplan för del av fastigheterna Sidus 1:7 och Sidus 6:7 med närområde inom Dagsberg

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av befintliga fritidshus till permanentbostäder genom att större byggrätter medges. Planen syftar även till att möjliggöra etablering av ny bostadsbebyggelse samt eventuellt även offentlig och kommersiell service inom planområdet. Den nya bebyggelsen bör anpassas till områdets naturpräglade karaktär, men även sättas i relation till hur byggrätternas storlek kommer att utformas i Marbyområdet för att så långt som möjligt uppnå likartade byggrättsarealer. En tätare bebyggelse i form av parhus, kedjehus och radhus ska prövas. Kommunen ska bli huvudman för allmän plats inom planområdet.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 27 januari 2015. Beslut om förändrat planområde och syfte togs den 26 januari 2016.

Samråd av detaljplanen med tillhörande gatukostnadsutredning planeras att inledas tidigast 2024.

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.