Skälstad 5:1, Kvillinge, Fiskeby och Eneby

Detaljplan för fastigheten Skälstad 5:1 med närområde inom Kvillinge, Fiskeby och Eneby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är ett nytt verksamhetsområde där en ny kriminalvårdsanläggning ska inrymmas.

Den 17 januari 2023, § 6, lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den
14 mars 2023, § 54.

Kontakt

Fanny Germer
planarkitekt
011-15 10 59

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.