Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 samt Topasen 1 och 2, Vilbergen

Detaljplan för fastigheterna Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 samt Topasen 1 och 2 med närområde inom Vilbergen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att utveckla och förtäta området genom att komplettera befintliga bostadsområden med i huvudsak fler bostäder. Detaljplanen ska möjliggöra en blandad bebyggelse med variation i byggnadernas arkitektur och gestaltning, stadsmässiga trafiklösningar och tillgängliga och kvalitativa grönområden.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja ett detaljplaneprogram den 21 april 2015.

Samråd

Samrådstiden var den 8 februari - 22 mars 2017.

Bearbetning inför granskning
Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 17 december 2018 - 21 januari 2019.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Kommunfullmäktige tog beslut om att anta detaljplanen den 30 september 2019, § 133.

Överklagande/Överprövning

Kommunfullmäktiges beslut om antagande överklagades och detaljplanen skickades till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

Den 9 september 2020 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå överklagandena. Detta beslut överklagades inte och detaljplanen vann därmed laga kraft den 30 september 2020.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 30 september 2020.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 2 MB.
Illustrationskarta Pdf, 2.5 MB.
Planbeskrivning Pdf, 6.6 MB.
Behovsbedömning Pdf, 573.8 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 829.8 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 551.7 kB.

Kontakt

Azita Taheri
planarkitekt
011-15 19 67

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.