Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Smedby 6:1 och Smedby 6:70 (nordöst om Trafikplats Brånnestad), Smedby

Detaljplan för del av fastigheterna Smedby 6:1 och Smedby 6:70 (nordöst om Trafikplats Brånnestad) inom Smedby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning för förskola och skola.

Den 20 mars 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 20 november 2018, § 245.

Den 14 juni 2022, § 124, fick samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utöka planområdet.

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Mats Alenljung
planarkitekt
011-15 16 86

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.