Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Smedby 6:1 och Smedby 6:70 (nordöst om Trafikplats Brånnestad), Smedby

Detaljplan för del av fastigheterna Smedby 6:1 och Smedby 6:70 (nordöst om Trafikplats Brånnestad) inom Smedby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning för äldreboende och bostäder.

Den 20 mars 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 20 november 2018, § 245.

Den 14 juni 2022, § 124, fick samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utöka planområdet.

Kontakt

Mats Alenljung
planarkitekt
011-15 16 86

Fanny Germer
planarkitekt
011-15 10 59

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.