Snoken 1, Kneippen

Detaljplan för fastigheten Snoken 1 med närområde inom Kneippen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse.

Planbesked

Den 16 december 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.