Spårväg till Navestad (etapp Trumpetaregatan - Ringdansen), Navestad (kvarteret Processionen)

Ändring av Detaljplan för Spårväg till Navestad (etapp Trumpetaregatan-Ringdansen) inom Navestad i Norrköping (kvarteret Processionen)

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra användningen centrumändamål tillsammans med den nuvarande tillåtna användningen handelsändamål.

Den 12 maj 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vad har hänt till denna del i detaljplaneprocessen?
Detaljplanen har vunnit laga kraft. En detaljplan vinner laga kraft om ingen har överklagat beslutet om att anta detaljplanen eller om samtliga överklaganden avslås. Länsstyrelsen ska inte heller ha valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.