Stallet 6, Nordantill

Detaljplan för del av fastigheten Stallet 6 inom Nordantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter som detaljhandel, kontor, restaurang och dagligvaruhandel.

Planbesked

Den 11 juni 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 16 december 2021.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Anna Vernersson
gruppledare
011-15 13 10

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.