Strömbrytaren 4, Himmelstalund

Detaljplan för fastigheten Strömbrytaren 4 inom Himmelstalund i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning för verksamheter, kontor och bostäder.

Den 17 maj 2023, § 109, lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.