Styrstad 9:14, Styrstad

Detaljplan för fastigheten Styrstad 9:14 med närområde inom Styrstad i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av sju småhus (villor).

Planbesked

Den 19 oktober 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.