Sylten 4:1 (söder om Syltenberget), Sylten

Detaljplan för del av fastigheten Sylten 4:1 med närområde (söder om Syltenberget) inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny skola och förskola, men också möjligheten till en blandad stadsmiljö med bostäder och kontor.

Den 16 november 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den
13 juni 2023, § 141.

Kontakt

Elias Allouche
planarkitekt
011-15 19 68

Henrik Hult
planarkitekt
011-15 12 61

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.