Sylten 4:4, Sylten

Detaljplan för fastigheten Sylten 4:4 med närområde inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett utökat antal kvadratmeter kontorsändamål. Detta är tänkt att ske genom en påbyggnad av det gamla tullhuset till en ny total byggnadshöjd på 30 meter. Tillbyggnaden är tänkt att gestaltas så att den speglar hamnmiljön och dess omgivning

Planbesked

Den 8 december 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.