Tranan 9, Kneippen

Detaljplan för fastigheten Tranan 9 inom Kneippen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning som bostad och att skapa en större byggrätt. Idag används fastigheten som hotell.

Den 17 maj 2023, § 108, lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.