Triangeln 10 (Triangelfastigheterna), Sylten

Detaljplan för fastigheten Triangeln 10 med närområde (Triangelfastigheterna) inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning för en blandad stadsbebyggelse med kontor, service, kultur, idrott, hotell och med visst inslag av bostäder. Två nya allmänna gator önskas för att bryta upp kvarteret.

Den 19 februari 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den
13 juni 2023, § 142.

Kontakt

Johan Nordström
planarkitekt
011-15 13 67

Henrik Hult
planarkitekt
011-15 12 61

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.