Himmelstalund

År 2045 kan Himmelstalund vara en stadsdel med 4 000 bostäder, ett stort antal arbetsplatser, kommersiell och offentlig service men också en rad anläggningar för rekreation och fritid.

Programmet för norra Himmelstalund var ute ute på samråd 17 juni - 13 augusti 2020. Via tipspromenad och vår 3d-karta Cityplanner fick vi in en mängd bra tankar och idéer från allmänheten. Nu fortsätter arbetet - tillsammans formar vi framtidens Himmelstalund.

Himmelstalund är ett område med en lång historia, vilket inte minst syns på de många hällristningarna i området. Idag är den södra sidan ett centrum för idrott och på den norra sidan finns de stora öppna gräsytorna och längs Finspångsvägen i områdets nordligaste del finns ett industriområde.

Nu påbörjas planeringen för en spännande, långsiktig stadsomvandling av norra och södra Himmelstalund.

Bostäder nära grönområden, vattnet och idrotten samt innerstaden

Det stora, gröna Himmelstalundsfältet norr om Motala ström kommer att förbli grönyta även i framtiden. På platsen för de forna industrilokalerna längs med Finspångsvägen kan det bli bostäder i framtiden samt sporthallar och skola. En blandstad med attraktiva bostäder nära natur och vatten men också nära innerstaden är målet med projektet. Ny bostadsbebyggelse planeras även på södra sidan om Motala ström i lämpliga lägen.

Planeras och byggs ut i etapper under lång tid framöver

Stadsomvandling tar lång tid och kommer att planeras och byggas ut i etapper. Projekt Himmelstalund har 2045 som slutmål. De olika etapperna skiljer sig åt i tempo och planeringssituation men är beroende av varandra i ett mer långsiktigt perspektiv. Första etappen är förmodligen inom kvarteret Strömbrytaren utmed Finspångsvägen.

Det första steget för utvecklingen är redan taget i och med planprogrammet för norra Himmelstalund. Efter att planprogrammet är klart som kommer den första detaljplanen att påbörjas.

Gång- och cykelstråk inom och till och från Himmelstalund behöver kraftigt förbättras. Även kollektivtrafiken behöver förbättras och det planeras för ny bro över Motala ström.

Frågor och svar

  1. Föreslås alla odlingsmöjligheter försvinna från norra Himmelstalund?
  2. Kommunen är väldigt positiva till odling och vill utveckla fler möjligheter till odling.
  3. Det som samrådsförslaget för program norra Himmelstalund föreslår är att frigöra mer yta för odling där fokus är just odling och inte bodar/stugor.
  4. Förslaget innebär att mark närmast Riksvägen bebyggs med några fler byggnader och att nuvarande bodar/stugor försvinner och att odlingslotter flyttas något längre norrut. Se markanvändningskarta i programhandlingen från samrådet på sidan 19. Pdf, 27.7 MB. (Pdf, 27.7 MB)

  1. När kan tidigast de nuvarande odlingslotterna och tillhörande bodar försvinna?
  2. Det kommer dröja många år.
  3. Ingenting händer på plats när programmet godkänns, vilket är planerat till 2022. Först behöver en ny detaljplan tas fram för markområdet där odlingslotterna finns. Något sådant uppdrag har samhällsbyggnadskontoret inte fått från samhällsplaneringsnämnden ännu. Kommunen kan heller inte börja med en detaljplan just där förrän järnvägsplan för Ostlänken är klar. Marken ligger nämligen ovanför ett planerat stråk för järnvägstunnel. Järnvägsplan är klar uppskattningsvis 2027. Efter det behöver samhällsplaneringsnämnden ge ett uppdrag till kontoret att ta fram ny detaljplan. Detaljplanen brukar ta minst 1,5-2 år att fram och vi är då snart framme kring 2030.


Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping