Norra Himmelstalund, Himmelstalund

Program norra Himmelstalund inom Himmelstalund i Norrköping

Syftet med programmet är att ta ett helhetsgrepp på ett större omvandlingsområde. Programmet visar hur området på ett tydligt sätt knyts samman med omgivande stadsdelar och skapar en lättorienterad gatustruktur. Två nya broar föreslås. En över Motala ström som knyter ihop norra och södra Himmelstalund, och en gång- och cykelbro över Riksvägen.

Målet för norra Himmelstalund är en stadsdel där bostäder, kontor och service blandas med verksamheter som är förenliga med en levande stadsdel.

För att läsa mer om projekt Himmelstalund klicka på den länkade texten.

Uppdrag

Samhällsplaneringsnämnden gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till program den 11 juni 2019.

Samråd

Den 17 juni - 13 augusti 2020 var programmet på samråd.

Den 13 december 2021 - 7 februari 2022 var miljökonsekvensbeskrivningen till programmet för norra Himmelstalund på samråd.

Godkännande

Samhällsplaneringsnämnden föreslog den 15 december 2022, § 213, att kommunfullmäktige (KF) skulle ta beslut om att godkänna programmet för norra Himmelstalund i Norrköping.

Den 27 februari 2023, § 17, godkände kommunfullmäktige programmet.

Godkända handlingar:
Program Pdf, 73 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 18.4 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 1 MB.
Bilaga till samrådsredogörelse (tipspromenad) Pdf, 4 MB.
Samrådsredogörelse till miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 836.7 kB.

Utredningar

Utredningar som gjordes innan samråd av programmet:
Antikvarisk förundersökning "Strömbrytarna" Pdf, 1.9 MB.
Fördjupat kulturmiljöunderlag Himmelstalund Pdf, 3.8 MB.
Naturvärdesinventering Himmelstalund Pdf, 30.5 MB.
PM Trafik Himmelstalund norra Pdf, 1.7 MB.
Himmelstalundsstaden Pdf, 50.2 MB.

Ytterligare utredningar som gjorts inför samråd av miljökonsekvensbeskrivning:
Bullerutredning Pdf, 3.6 MB.
Dagvattenutredning Pdf, 3.7 MB.
Fågelinventering Pdf, 2.3 MB.
Fladdermusinventering Pdf, 1.9 MB.
Kompletterande kulturmiljöunderlag Pdf, 23.9 MB.
Kompletterande miljöteknisk undersökning avseende klorerade lösningsmedel Pdf, 1.5 MB.
Konsekvensbeskrivning och byggnadsinventering Pdf, 23.9 MB.
Luftkvalitetsutredning Pdf, 2 MB.
Mifohistorik (Läggs inte upp på grund av GDPR, kontakta handläggaren vid intresse)
Miljöteknisk markundersökning Pdf, 5.4 MB.
Motala ström Himmelstalund och Åbackarna Pdf, 5.3 MB.
Projekterings PM geoteknik Pdf, 4.7 MB.
Sammanfattande PM markföroreningar - Himmelstalund Pdf, 511 kB.
Sammanfattande PM markföroreningar - Strömbrytaren Pdf, 640.8 kB.
Sektorn E.ON Pdf, 1.2 MB.
Översiktlig miljöteknisk markundersökning Pdf, 443.8 kB.

Ytterligare utredningar som gjorts inför godkännande av programmet:
Arkeologisk utredning etapp 1 Pdf, 1.2 MB.
Befolkningsprognos vid utbyggnad av norra Himmelstalund Pdf, 189.8 kB.
Buskvicker vid Bråvalla Pdf, 1.6 MB.
Byggnadsinventering, norra Himmelstalund Pdf, 41.8 MB.
Finspångsvägen sektion Pdf, 8.6 MB.
Fördjupad riskbedömning Strömbrytaren 10, 11 och 12 Pdf, 8.7 MB.
Fördjupat kulturmiljöunderlag Himmelstalund Pdf, 3.8 MB.
Förstudie gång- och cykelbro över Riksvägen Pdf, 7.3 MB.
Förstudie ny bro över strömmen på Himmelstalund Pdf, 4.1 MB.
Himmelstalund, gång- och cykelkopplingar Pdf, 34.7 MB.
Inventering av åkerranunkel och buskvicker vid trafikplats Bråvalla Pdf, 3.4 MB.
Kollektivtrafikutredning Finspångsvägen Pdf, 15.4 MB.
Miljöteknisk markundersökning, Himmelstalund Pdf, 8 MB.
Mobilitetsutredning inom norra Himmelstalund Pdf, 3.2 MB.
PM centralitetsanalyser Pdf, 5 MB.
PM Finspångsvägen Fiskebyvägen trafik Pdf, 2.3 MB.
PM geoteknik, Himmelstalund 1:1 och Borg 1:1 Pdf, 4.7 MB.
PM reningsbehov dagvatten Pdf, 2.5 MB.
PM riksvägen Pdf, 224.1 kB.
Riskutredning Strömbrytaren 12 m.fl. Pdf, 674.1 kB.
Teknisk utredning kvarter Strömbrytaren 12 och del av kvarter Strömbrytaren 11 Pdf, 7.7 MB.
Åtgärdsutredning Strömbrytaren 11 Pdf, 10 MB.
Översiktlig miljöteknisk markundersökning Strömbrytaren 10, 11, 12 och Omformaren 7 Pdf, 13.2 MB.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.