Dagvatten

För att arbeta hållbart med dagvatten idag och i framtiden har Norrköpings kommun tillsammans med Nodra, kommunens vatten- och avloppsbolag, tagit fram en riktlinje för hållbar dagvattenhantering.

I takt med att Norrköping växt och utvecklats har vi påverkat vattnets naturliga kretslopp. Vi har exempelvis lett om diken, asfalterat ytor och skapat ett nät av dagvattenledningar i vår kommun. Allt detta gör att vi snabbt kan få bort regnvattnet från den bebyggda miljön.

Problemet är att dagens system inte är dimensionerat för stora eller extrema regn. Vid kraftiga regn är systemen för små och vi kan snabbt drabbas av översvämningar. Klimatet är dessutom på väg att förändras vilket leder till ökade regnmängder. I Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering går vi igenom hur vi ska säkerställa en bra dagvattenhantering i framtiden.

Riktlinjen tydliggör kommunens ambition för en hållbar dagvattenhantering utifrån Norrköpings kommuns vision 2035. Den ska även öka medvetenheten om hur alla samhällsaktörer inom och utanför kommunen kan bidra för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Riktlinjen ska dessutom fungera som ett stöd i all samhällsbyggnad, från planering och byggande till förvaltning och drift.

Riktlinjen är indelad i fem olika områden. Inom varje område finns ett antal åtaganden som tillsammans ska fungera som stöd för att skapa en hållbar dagvattenhantering. De fem områdena är;

  • Dialog, samarbete och en tydlig ansvarsfördelning
  • Bebyggelse med en effektiv, robust och långsiktigt hållbar dagvattenhantering
  • Alla bidrar till att ta hand om dagvattnet
  • Friska kustvatten, sjöar, vattendrag och grundvatten
  • Dagvatten som en tillgång i den bebyggda miljön

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping