Översvämningar

Översvämningar kan inträffa både vid regn och vid höga vattennivåer i sjöar, vattendrag och hav. Höga nivåer i sjöar och vattendrag kan inträffa efter större snösmältning eller långvariga regnperioder.

Klimatet förändras och översvämningar kommer att bli vanligare i framtiden.

Kartor med riskområden

Kartor med riskområden för marköversvämning

Klicka på länken ovan för att se vilka områden i Norrköping som riskerar att översvämmas vid extrema regn eller vid höga vattennivåer i sjöar, vattendrag och hav.

Underlaget till kartorna med riskområden är baserat på övergripande modeller och prognoser på hur klimatet kommer att utvecklas i framtiden. Kommunen uppdaterar kontinuerligt modellerna utifrån hur staden bebyggs samt utifrån nya bedömningar om klimatförändringar.

Kartorna visar endast var det finns risk för marköversvämning, det vill säga var det finns risk att vatten rinner eller samlas på marken. Fastigheter med källare har alltid en ökad risk för översvämning.

Läs mer om risker för fastigheter med källare (nodra.se)

Olika regnsituationer

Kartorna som visar risk för översvämning vid regn finns för olika regnsituationer. De kallas 100-års regn, 200-års regn och 500-års regn. Ett 100-års regn inträffar statistiskt en gång per hundra år.

Kartorna för regn visar hur de olika regnen beräknas se ut år 2100 utifrån klimatmodeller som uppskattar en ökning på ca 25 % mer än idag.

Höga vattennivåer

Kartorna som visar översvämningsrisker vid höga vattennivåer i sjöar, vattendrag och hav har olika tidsperspektiv;

 • För Ensjön, Ljurabäck och bebyggelse runt havet visas risker som bedöms finnas år 2100.
 • För områdena runt Glan, Pjältån, Torshagsån och Kvarseboån visas riskerna utifrån dagens klimat.

Fastighetsägares ansvar

Som fastighetsägare har du ett ansvar att skydda både dig själv och din egendom. Detta gäller både befintliga fastigheter och ny bebyggelse. När ny bebyggelse planeras ställer idag plan- och bygglagen krav på att ta hänsyn till klimatrisker som översvämningar samt skred, ras och erosion.

Analysera dina risker som fastighetsägare

Använd kartorna med riskområden för att se översvämningsriskerna vid dina fastigheter.

 • Zooma in kartan på det område där byggnaden eller området du vill studera finns.
 • Fundera över vilka risker som kan vara aktuella för din fastighet. Risker för regn bör studeras för alla fastigheter. Om fastigheten ligger nära en sjö, ett vattendrag eller havet kan det även finnas risk för översvämning vid höga vattennivåer.
 • Klicka i den risk du vill studera.
 • Se om byggnaden eller området påverkas. Påverkan visas genom utbredning av översvämningsområde. För regn redovisas även modellerat vattendjup.
 • Om kartorna visar att det finns en risk behöver riskerna studeras mer i detalj. Gör en bedömning på plats för att se hur byggnaden skulle påverkas utifrån de scenarion som kartorna visar. Identifierade risker bör åtgärdas.

Minska dina risker som fastighetsägare

För att minska konsekvenserna vid en översvämning kan åtgärder delas upp i tre delar, det som kan göras före, under och efter en översvämning. För större byggnader och områden krävs ofta mer djupgående analyser för att ta fram de bästa lösningarna. Kommunen kan alltid fungera som stöd för att diskutera hur ett klimatanpassningsarbete bäst kan göras.

Om riskkartorna visar att det finns en risk för att vatten kan bli stående mot fasad behöver åtgärder tas fram för att minska risk för skada. Åtgärder kan delas upp i tillfälliga och permanenta åtgärder.

Permanenta åtgärder

En permanent åtgärd innebär att en risk byggs bort. Åtgärderna bör i första hand göras inom den egna fastigheten. I vissa fall kan flera fastigheter gå ihop och göra åtgärder tillsammans. Här följer förslag på hantering av permanenta åtgärder:

 • Se över höjdsättning och skapa nya lågpunkter eller avrinningsvägar där vatten kan samlas. Se till att vattnet rinner från byggnaderna till de nya lågpunkterna.
 • Flytta eller höj fasta installationer som riskerar att översvämmas, till exempel elskåp, ventilation med mera.
 • Skapa permanenta barriärer, vallar som hindrar vattnet att nå fram till byggnad, nedfarter med mera. Det kan till exempel vara att asfalten till en nedfart höjs, nedfarter fylls igen eller liknande.
 • Skapa lokala åtgärder för att hantera de mindre regnen genom att leda regnvatten till växtbäddar, grönytor, dammar och stenkistor för att avlasta dagvattennätet.

Tillfälliga åtgärder

Ibland finns det inte möjlighet att göra en permanent åtgärd och då går det istället att ha förberedelse för åtgärder som endast används under en översvämning. Nedan ges exempel tillfälliga åtgärder som kan användas.

 • Skapa beredskap för att bygga tillfälliga barriärer genom att bygga vallar på ställen där vatten kan rinna in mot byggnaden. Vallar kan byggas med sand, jord och plast. Det finns även färdiga barriärer att köpa.
 • Skaffa pumpar som kan användas för att hålla nere vattennivåer.
 • Skapa tillfälliga avledningsvägar i form av diken som.
 • Se över vad i en byggnad som kan översvämmas och var beredd att flytta eller skapa skydd för dessa.

SHMI utfärdar ofta varningar inför större regn och höga vattennivåer i sjöar, vattendrag och hav. Under de perioder då riskerna är större är det bra att följa vädervarningarna och vara beredd att vidta åtgärder för att minska konsekvenserna av översvämningen. Här är förslag på åtgärder som kan vidtas under en översvämning:

 • Täta golvbrunnar, fönster och ingångar där vatten riskerar att ta sig in.
 • Bygg vallar, gräv avledande diken
 • Flytta värdefulla föremål

Om fastigheten ändå drabbats är det viktigt att vara försiktig när vattnet dragit sig tillbaka. Fundament kan ha skadats och marken runt fastigheten kan ha blivit underminerad.

Vatten som orsakat översvämning kan även vara förorenat. Tänk på att rengöra och desinficera noga.

Dokumentera det som skadats och kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan eventuella skador åtgärdas.

Kommunens åtgärder

Plan- och bygglagen ställer krav på att kommunens framtida översiktsplaner ska visa vilka risker som finns och redovisa en åtgärdsplan för att minska riskerna.

Vi jobbar med att minska risken för översvämningar. Det innebär till exempel att vi ser till att förbereda staden för stora och extrema regn. När vi bygger om eller bygger nytt ser vi till att stora vattenmängder har någonstans att ta vägen.

En av åtgärderna vi arbetar med är att skapa nedsänkta ytor i parker och naturområden. Genom att göra nedsänkta ytor på lämpliga platser och skapa dem lägre än omgivande bebyggelse eller vägar kan vattnet samlas där istället för att orsaka översvämningar på ställen där de ställer till skada.

Ravingatan är en av de platser där vi har valt att göra en nedsänkt uppsamlingsyta. I det här området har vi tidigare haft översvämningar i många byggnader vid extrema regn. Genom den här nya lågpunkten i området är tanken att regn samlas här och minska risken för översvämningar. På bilden här syns en annan nedsänkt yta som vi har skapat. Det är en fuktäng som finns i Ektorpsparken.

Fuktäng i Ektorpsparken

Kontakt

Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping