Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Klimatanpassning

Ett förändrat klimat innebär även att förutsättningarna för hur samhället ska se ut och fungera förändras. Genom att sätta in åtgärder för att anpassa samhället efter de klimatförändringar som uppstår, både idag och dom som kan påverka oss i framtiden, kan vi minska sårbarheten. Kommunens riktlinje för klimatanpassning beskriver hur detta arbete bedrivs.

Riktlinje för klimatanpassning Pdf, 393.2 kB.

Klimatanpassningsarbetet i Norrköping sker i bred samverkan mellan kommunens kontor, kommunala bolag och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG). Kommunen samverkar även med Linköpings universitet (Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR) och SMHI.

Norrköping ligger långt fram i klimatanpassningsarbetet nationellt sett. I Svenska miljöinstitutets rankning för 2021 placerade sig Norrköping på en andra plats.

Klimatanpassning 2021 – så långt har Sveriges kommuner kommit (ivl.se)

Hur kommunen arbetar med klimatanpassning

Dagvatten

Ett förändrat klimat kan innebära fler skyfall över Norrköping som i sin tur kan leda till översvämningar. För att minska översvämningsrisken har kommunen genomfört klimatanpassningsåtgärder ibland annat i Ljura bäck, Vilbergsparken, Ljuraparken och Inre hamnen. I kommunens riktlinje för hållbar vattenhantering beskrivs hur dagvattnet idag och i framtiden ska hanteras i kommunen.

Riktlinje för hållbar vattehantering Pdf, 7.3 MB.

Översiktsplan för staden (ÖP)

I översiktsplanen planerar kommunen för den framtida markanvändningen. För att ta höjd för att klimatet förändras beskrivs det i översiktsplanen hur kommunen planerar utifrån klimatanpassning. Det handlar exempelvis om att undvika bebyggelse i lågområden (nära havsnivån), anlägga gröna väggar och tak på byggnader och att bevara och skydda stadens trädbestånd.

Översiktsplanering

Beredskap för fler skogsbränder och ökad nederbörd i ett förändrat klimat

Ett generellt varmare klimat medför att säsongen för skogbrand och vegetationsbrand förlängs vilket i sin tur kan innebära att såväl ytan och antal skogsbränder kan komma och öka. Räddningstjänsten i Östra Götaland ansvarar för att släcka skogbränder och även för att ta hand om översvämningar. Norrköpings kommun har tagit fram översvämningskartor för att bland annat räddningstjänsten ska veta vilka vägar som är framkomliga.

Översvämningskartor Norrköping (msb.se)

Kommunens fastigheter

Kommunens fastigheter har inventerats för att undersöka hur de kan rustas för extrema väderhändelser, som skyfall och värmeböljor, och för att kunna minska skador på byggnader, skapa mer attraktiva bostadsområden och undvika negativa hälsoeffekter. Arbetet sker i samverkan med Linköpings universitet.

Checklista till kommunens personal

Det är viktigt att ha en bra beredskap och kunskap vid långvarig värme eller värmebölja. Som stöd till kommunens personal inom vård- och omsorg, förskolan och skolan finns en checklista med åtgärder som du kan följa när det blir varmt.

Åtgärder när det blir varmt – pedagogisk verksamhet Pdf, 783 kB.

Åtgärder när det blir varmt – vård och omsorgsverksamhet Pdf, 2.6 MB.

Värmekartläggning

Värmekartläggningar har genomförts i Norrköping under ett flertal år med syfte att identifiera områden som kan uppnå kritiskt höga temperaturer. Ett 20-tal värmesensorer kommer under 2022 att placeras ut i kommunen med uppgift att mäta temperaturen under dygnets alla timmar. Resultatet kommer sedan att användas i kommunens fortsatta planering av staden.

Kontakt
Ekologisk hållbarhet, Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer om Klimatanpassning

SMHI har tagit fram en Klimatanpassningsportal med all information du kan tänkas behöva:

Klimatanpassningsportal 
(smhi.se)

Lathund som gör det enklare för kommuner att starta och driva arbetet med klimatanpassning.

Lathund för klimatanpassning (smhi.se)

Alla kan bidra till klimat-anpassning, som stöd finns det framtaget olika utbildnings-material och verktyg för att lära sig mer och lära ut till andra, som spel, filmer och skolmaterial:

Utbildningsmaterial (klimatanpassning.se)

Regeringen har tagit fram ett förslag till en nationell klimatanpassningsstrategi:

Nationell strategi för klimatanpassning (regeringen.se)