Inga mer avspärrningar utmed Motala ström

De höga vattennivåerna i Östergötland bedöms nu ha nått sin kulmen. Kommunen tog den 11 mars bort avspärrningarna utmed Motala ström.

Publicerad

På grund av höga vattenflöden har gångvägar i Kneippen och vid Åbackarna varit avspärrade en tid. Nu håller vattennivåerna på att sjunka igen och avspärrningarna har plockats bort. Var dock fortsatt försiktig om du rör dig nära vattendrag med snabbt flödande vatten. Marken vid vattnet kan vara instabil och de höga flödena försvårar räddningstjänstens arbete. När vattennivåerna sjunker efter översvämningarna finns det även risk för ras och skred.

Var vaksam på förändringar i närheten av sjöar och vattendrag. Kontakta kommunen om du upptäcker tecken på rörelse och instabilitet i marken. Det kan handla om:

  • Nya sprickor eller sättningar i marken.
  • Träd eller stolpar som börjar luta.
  • Jordmassor i slänter som faller ner i vattendrag.

Privatpersoner som ser exempelvis en sättning i marken eller en lutande stolpe bör uppmärksamma kommunen eller väghållaren på det. Om det finns risk för personskada, till exmepel om ett träd riskerar att falla på en gångväg, ska du kontakta räddnignstjänsten i Östergötland. Om det inte finns någon risk för personskada ska du kontakta kommunen. Fastighetsägare är själva ansvariga för eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Kontakt Norrköping 011–15 00 00

Räddningstjänsten Östergötland

Läs mer om de senaste veckornas höga vattenflöden