Höga flöden med risk för översvämning i Motala ström

Den 16 februari utfärdade SMHI en orange varning för höga vattenflöden i Motala ström. Det har sedan dess varit ovanligt höga vattenflöden. När vattnet sjunker undan finns risk för ras och skred.

Uppdaterad

Höga vattenflöden

Snabb snösmältning i kombination med återkommande regn har lett till mättade marker och en period med höga flöden i flera vattendrag i Östergötland. På olika platser i länet har gula och orange varningar utfärdats. Vattenflödena är fortfarande höga men en kulmen bedöms nu ha uppnåtts och vattnet väntas börja sjunka undan igen.

SMHI:s webbplats kan du hålla dig uppdaterad om väderutvecklingen

Risk för ras och skred när vattnet sjunker undan

Uppdatering 11 mars: De höga vattennivåerna i Östergötland bedöms nu ha nått sin kulmen. När vattnet sjunker undan ökar risken för instabilitet i marken. Vi har tagit bort avspärrningarna utmed Motala ström, men uppmanar till varsamhet när du rör dig nära högt flödande vatten.

Håll också utkik efter tecken på rörelse och instabilitet i marken. Det kan handla om:

  • Nya sprickor eller sättningar i marken.
  • Träd eller stolpar som börjar luta.
  • Jordmassor i slänter som faller ner i vattendrag.

Privatpersoner som ser exempelvis en sättning i marken eller en lutande stolpe bör uppmärksamma kommunen eller väghållaren på det.

Kontakta oss:
Kontakt Norrköping 011–15 00 00

Fastighetsägare är själva ansvariga för eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Mer information: Avspärrningarna utmed Motala ström bortplockade

Aktiv samverkan mellan aktörer i länet

Norrköpings kommun arbetar aktivt med händelseutvecklingen. Kommunen medverkar bland annat i regelbundna samverkansmöten tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland, representanter från länets övriga kommuner, SMHI, Tekniska verken, Holmen, Räddningstjänsten Östra Götaland, polisen, försvarsmakten och andra parter. Utöver länsöverskridande samverkan sker tät dialog inom kommunala verksamheter och bolag och mellan kommun och Holmen samt Räddningstjänsten Östra Götaland. Kommunens ansvar är primärt att skydda samhällsviktig verksamhet.

Skydda din fastighet

Har du fastighet nära vattendrag och sjöar? Tänk på att det är höga vattennivåer och att du som fastighetsägare själv har det huvudsakliga ansvaret för att skydda din egendom mot översvämningar. För att minska risken för skador är det därför viktigt att du vet hur du kan förbereda dig och skydda din fastighet.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida finns information om hur du kan skydda dig mot översvämning

Information och checklista till dig som riskerar att drabbas av översvämning hittar du via denna länk

Här hittar du information om kommunens åtgärder vid översvämningar

Kontrollera dricksvattenbrunnar i översvämningsdrabbade områden

Uppdatering 1 mars: Vädervarningarna om höga flöden ligger kvar i Östergötland. I översvämningsdrabbade områden finns det risk att dricksvattenbrunnar förorenas. Du som är boende runt Glan, Roxen eller Motala Ström och har egen brunn uppmanas att kontrollera vattenkvaliteten i din brunn innan du använder vattnet.

Mer information: Kontrollera dricksvattenbrunnar i översvämningsdrabbade områden

Höga vattenflöden