Nya bostäder, park och torg inom Västra Staden

Publicerad

Nu föreslås två nya bostadskvarter utmed Ektorpsgatan och fyra friliggande flerfamiljshus i slänten mot Helgeberg. I området planeras även för en park uppe på Helgeberg, nya lokalgator, ett mindre torg och ett större dagvattenmagasin. Totalt innebär förslaget cirka 300 - 350 nya bostäder och flera lokaler. Detaljplanen är nu ute på samråd från den 10 juni till och med den 26 augusti.

Visionsbild över kvarteret

Planförslaget är en del av stadsutvecklingsprojektet Västra staden med syftet att bygga ut innerstaden söder om Södra Promenaden. Planområdet är den tidigare fotbollsplanen som ligger mellan IFK:s fotbollsarena och Skarphagsleden med angränsning till Ektorpsgatan i väst och grönområdet Helgeberg i öst.

De två bostadskvarteren är slutna mot Ektorpsgatan men öppnar upp sig mot lokalgatorna. Bostadsgården planeras att byggas över nedgrävda parkeringsgarage. Bebyggelsen varierar mellan fyra till sex våningar och har upphöjda entréplan för att möjliggöra verksamhetslokaler och få en stadsmässig utformning.

Punkthusen mot Helgeberg är ordnade i två par, där varje par har ett gemensamt parkeringsgarage i markplan. Bostadsgården planeras att byggas över garage med uppgångar mot det parkområdet öster om husen.

Parken kommer behålla sin nuvarande karaktär av natur men kompletteras med tillgängliga gångvägar och en ny lekmiljö. Planförslaget innebär också att det byggs ett mindre grönt torg längs med Ektorpsgatan.

Det är två plansökanden inom detaljplanen; AB Norrköpings Idrottspark och HSB produktion AB.

Under samrådstiden har du möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter på förslaget. Kom ihåg att skriva namn och adress!

Samrådsmöte hålls måndagen den 20 juni klockan 17.00-19.00 i
Victoriaskolans aula på Fotbollsgatan 2 (i anslutning till planområdet).


Här kan du läsa detaljplaneförslaget i sin helhet, länk till digitalt samrådsmöte och vart du skickar in skriftliga synpunkter.


Ansvarig planhandläggare: Simon.tell@norrkoping.se

Såpkullen 1:2 kvartersbild