Såpkullen 1:2, Såpkullen

Detaljplan för del av fastigheten Såpkullen 1:2 med närområde inom Såpkullen i Norrköping

Syftet är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse med inslag av
centrumverksamhet och park i anslutning till fotbollsarena. I syftet ingår också att reservera yta för ett underjordiskt dagvattenmagasin.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 17 mars 2016.

Den 10 juni - 26 augusti 2022 var planförslaget ute på samråd.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 1.9 MB.
Planbeskrivning Pdf, 12.7 MB.
Behovsbedömning Pdf, 640 kB.
Gestaltningsprogram Pdf, 12.5 MB.
Grundkarta Pdf, 3.2 MB.

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 19 december 2023 -
23 januari 2024 är planförslaget ute på granskning. Detaljplanen hanteras med standardförfarande.

Granskningshandlingar:
Plankarta Pdf, 2.4 MB.
Planbeskrivning Pdf, 10.8 MB.
Behovsbedömning Pdf, 680.6 kB.
Gestaltningsprogram Pdf, 14.9 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 682.7 kB.
Grundkarta Pdf, 3.2 MB.

Nu bearbetas planförslaget inför antagande i samhällsplaneringsnämnden. Antagandet beräknas ske under andra kvartalet 2024.

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Mer information

En detaljplan som var en del av planområdet för ovanstående detaljplan var ute på samråd den 18 juni - 28 augusti 2009. Efter samrådet gjordes större förändringar i planförslaget. Därför hölls ett nytt samråd den 19 oktober -
30 november 2011. Planområdet för denna detaljplan blev senare uppdelat i 2 delar varav del 1 vann laga kraft den 19 juli 2013.

Del 2, Detaljplan för delar av fastigheterna Såpkullen 1:1 och 1:2 (Skarphagsleden och Idrottsparken) inom Såpkullen i Norrköping, har dock inte gått vidare i planprocessen sen samrådet 2011. Del 2 har nu avslutats, men en del av denna detaljplan ingår nu istället i ovanstående detajplan. Samrådshandlingarna för del 2 kan ses här:

Plankarta Pdf, 195.9 kB.
Illustrationskarta Pdf, 140.4 kB.
Planbeskrivning Pdf, 898.7 kB.
Genomförandebeskrivning Pdf, 105.8 kB.
Behovsbedömning Pdf, 113.7 kB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 2 MB.

Program

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas.

Program för delar av fastigheterna Såpkullen 1:1 och 1:2 (Skarphagsleden och Idrottsparken) inom Såpkullen i Norrköping

Kontakt

Simon Tell
planarkitekt
011-15 67 46

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.