Näin kunta toimii

Kunta on poliittisesti johdettu organisaatio, jossa vaaleilla valitut poliitikot, luottamushenkilöt, edustavat kuntalaisia ja päättävät yhteiskuntapalvelujen tavoitteista, suuntauksista ja laadusta.

Päävastuu kunnan toiminnasta on vaaleissa valituilla poliitikoilla. Kunnanvaltuustossa eri puolueiden poliitikot päättävät veroista, rakennushankkeista, palveluista ja paljosta muusta. Eri aloilla on myös omat lautakuntansa, kuten sosiaalilautakunta, rakennuslautakunta ja koulutuslautakunta. Kunnan viranhaltijat tekevät työnsä kuntasuunnitelman mukaan.

Kunta palkkaa opettajia ja muuta henkilökuntaa esimerkiksi kouluihin ja vanhainkoteihin. Kunta voi myös ostaa palveluja yksityiskouluilta, vanhempien ylläpitämiltä päiväkodeilta, yksityisiltä vanhainkodeilta ja kotipalveluyrityksiltä. Kunnassa asuvana voi yleensä valita useista kouluista tai vanhainkodeista.

Norrköpingin kunnassa on yli 9 000 työntekijää ja kunta on näin ollen Norrköpingin suurin työnantaja.Kuntalaisena on hyvä tietää, mitä kunnalta voi odottaa. Kunta vastaa lähes kaikista yhteiskuntapalveluista, esimerkkeinä koulut, puistot, kirjasto, lumenraivaus ja kaupunkisuunnittelu.
Valtiopäivät ja hallitus päättävät kuntien vastuualueista. Niin on päätetty kunnallislaissa ja eräissä erikoislaeissa, kuten koululaissa ja sosiaalipalvelulaissa. Kunnan vastuualueita ovat esimerkiksi...

  • esikoulu
  • koulu
  • sosiaalipalvelut
  • vanhusten ja toimintarajoitteisten huolto

Kunnat päättävät paljosta myös itse
Kuntien itsehallinto on Ruotsissa tärkeää. Kunnat saavat itse päättää pitkälti palveluistaan, miten ne toteutetaan ja paljonko veroa kuntalaisilta peritään palvelujen saamiseksi. Joitakin esimerkkejä kunnan vapaaehtoisesta toiminnasta

  • avoin esikoulu
  • jalkapallokentät
  • kulttuurikoulu

Poliitikot edustavat kuntalaisia
Kunnanneuvos (kommunalråd) ja opposition kunnanneuvos (oppositionsråd) ovat kokopäivätoimisia poliitikkoja erona muihin luottamushenkilöihin, joilla poliittinen tehtävä on muun toimen ohessa. Norrköpingissä on viisi kunnanneuvosta. Poliitikot ovat puolueidensa edustajia ja valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.

Kunnan toimintaan voi vaikuttaa
Kunnan asukkaana voi esimerkiksi osallistua erilaisiin yhteistyöneuvostoihin, kuten vammaisneuvostoon ja eläkeläisneuvostoon. Kuntalaiset voivat myös esittää mielipiteitä ja valituksia tai valittaa poliitikkojen päätöksistä.

Monissa kunnissa kansalaiset voivat myös esittää omia ehdotuksiaan eli kansalaisehdotuksia. Uusi mahdollisuus vaikuttaa on 1.9.2023 lähtien ns. e-ehdotuksen välillä (elektroonisesti). Kuntalaisaloitteet (medborgarförslag) otetaan näin ollen pois. Elektroonisesti voi lähettä ehdotuksia kunnalle ja kaikki kunnan asukkaat saavat olla mukana tykkäämässä ehdotusta. Jos ehdotus on saanut yli 200 ääntä ensimmäisen 60 päivän aikana niin ehdotus viedään eteenpäin vastuussa olevalle politikolle, joka käsittelee sen lautakunnassa. E-ehdotus on ruotsin kielellä, mutta ehdotuksia voi lähettää suomen kielellä.

Linkki E-ehdotus lomakkeeseen (ruotsiksi)

Avoimuusperiaate
Kunnat noudattavat avoimuusperiaatetta. Asukkailla on oikeus esimerkiksi lukea poliittisia päätöksiä, pöytäkirjoja ja muita asiakirjoja ja olla mukana kuuntelemassa kunnanvaltuuston kokouksia.

Poliittinen johto
Kunnan poliittiseen johtoon kuuluu kunnanvaltuusto (kommunfullmäktige) ja kunnanhallitus (kommunstyrelse), jossa on valiokuntia (utskott). Päätösten toteuttamiseksi kunnan johdolla on apunaan joukko virkamiehiä (tjänstemän) kunnanhallituksen kansliassa (kommunstyrelsens kontor), jota johtaa kunnanjohtaja (kommundirektör).Norrköpingin kunta omistaa osin tai kokonaisuudessaan joukon yrityksiä ja säätiöitä.

Eri kunnallispolitiikan aloilla on poliittinen vastuu yhdeksällä lautakunnalla (nämnder). Lautakunnat vastaavat tehtävien toimeksiannosta ja antavat taloudelliset edellytykset kunnallisille yksiköille. Lautakunnat voivat myös ostaa palveluja ulkopuolisilta urakoitsijoilta. Lautakuntien työhön kuuluu myös toimeksiannettujen tehtävien ja talouden seuranta.

Kunnan toiminnantarkastajat
Kunnan toiminnantarkastajilla (kommunrevisorer) on kunnanvaltuuston toimeksianto tarkastaa ja edistää kunnan toimintaa.