Barnkonventionen - rättigheter som barn

Film från Unicef Sverige.

Vet du vad barnkonventionen är?

Du som är barn har rätt till liv, att lära dig saker och att utvecklas. Du är en egen individ med egna rättigheter och ingen förälders eller annan vuxens ägodel. Så står det i barnkonventionen, eller Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter som den också heter. Barnkonventionen är regler som berättar om vilka rättigheter du som barn har. Barnkonventionen har funnits i 30 år och i januari 2020 blev den svensk lag. Att barnkonventionen är svensk lag betyder att alla vuxna måste se till barnets bästa.

Barnkonventionen innehåller 54 olika delar som beskriver vilka rättigheter du har. Fyra av delarna kallas för de grundläggande principerna. Man skulle kunna säga att en princip är en grundregel. De fyra principerna är viktiga och alla måste tänka på dem i frågor som rör barn.

Barnkonventionens principer:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  • Alla ska tänka på barnets bästa vid alla beslut som rör barn
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling
  • Alla barn har rätt att säga sin åsikt och få den respekterad.

Om du mår dåligt i skolan eller hemma, eller känner någon som mår dåligt finns det flera olika organisationer som du kan vända dig till. Här på sidan kan du hitta bra länkar dit.
Du kan också vända dig till någon vuxen på förskolan, skolan eller någon annan vuxen som det känns bra att prata med.

Barnkonventionens dag

Sveriges riksdag bestämde under 2019 att barn­konven­tionen, eller Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, skulle bli svensk lag den 1 januari 2020. Men vad betyder det egentligen?
Att barnkonventionen blir lag betyder att alla vuxna måste se till barnets bästa. Barnkonventionen har funnits sedan 1989. Det är ett avtal som berättar om att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar om vilka rättigheter man har som barn. Varje artikel är lika viktig. Den innehåller också fyra grundläggande principer. Principerna är:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Läs gärna mer om barnkonventionen på Unicefs hemsida. Där kan du också läsa samtliga artiklar som barnkonventionen innehåller.

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping