Globala målen

Här hittar du information om alla 17 av Globala målen och hur kommunkoncernen arbetar för att nå målen.

Vad är Globala målen?

I september 2015 antog världens ledare Agenda 2030 vilken är den mest ambitiösa handlingsplan för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Agendan innehåller 17 globala mål och 169 delmål som ska leda till att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter samt att lösa klimatkrisen och skapa en fredlig och hållbar framtid. Tillsammans ska vi skapa en hållbar utveckling vilket innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Globala målen är integrerade och odelbara, vilket betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. Agenda 2030 är global men genomförandet sker på lokal nivå och det är allas vårt ansvar att delta.

Globala målen i Norrköpings kommun

Norrköpings kommun ställer sig bakom de Globala målen och har också valt att koppla mandatperiodens Övergripande mål 2023-2026 till de Globala målen. I kommunens årsredovisning följs arbetet upp och visar i vilken utsträckning kommunen bidrar till Globala målen uppfyllelse. Flera av kommunens styrande dokument är också kopplade till Globala målen.

Se hur Norrköping ligger till i hållbarhetsarbetet genom de nationella indikatorerna i Kolada, en databas för Sveriges kommuner och regioner.

Hur Norrköping ligger till i hållbarhetsarbetet (kolada.se)

Globala målen i Norrköpings kommun

Mer om varje Globalt mål och hur kommunen bidrar till måluppfyllelsen

Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former överallt. Fattigdom handlar inte bara om tillgång till pengar, utan även om brist på makt, inflytande, socialt skydd och säkerhet.

Läs mer om mål 1 och tillhörande delmål (globalamalen.se)


Exempel på vad Norrköpings kommunkoncern gör för att nå målet:

Kommunen erbjuder socialt stöd och omsorg för de som lever i ekonomisk utsatthet, bland annat genom att hantera ekonomiskt bistånd. Vi arbetar även med att möjliggöra för människor att hamna i egen försörjning.

Tillgång till kultur genom att besöka utställningar och inhämta kunskap i olika former ska vara möjligt för alla Norrköpingsbor. Stadsmuseet erbjuder därför fri entré. Bra va?

Mål 2 handlar om att ingen ska lida av hunger och att alla människor ska få tillgång till bra och näringsriktig mat året om. Därför är det viktigt med en tryggad livsmedelsförsörjning och ett hållbart jordbruk.

Läs mer om mål 2 och tillhörande delmål (globalamalen.se)


Exempel på vad Norrköpings kommunkoncern gör för att nå målet:

I Norrköping serveras dagligen hälsosam och näringsriktig mat inom skola, vård och omsorg. Bland annat är samtliga skolkök MSC-certifierade vilket innebär att all fisk som serveras är fångad på ett kontrollerat sätt med minimal påverkan på havsmiljön. Dessutom är restaurangen på Visualiseringscenter KRAV-certifierad.

Vi arbetar för att öka andelen inköpta lokalproducerade och ekologiska livsmedel. Till exempel var 22 procent av de inköpta livsmedlen lokalproducerade och 35 procent ekologiska förra året (2019).

Mål 3 handlar om att alla människor ska ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande. Det handlar både om goda levnadsvanor och om jämlika livsvillkor för att minska skillnader i hälsa.

Läs mer om mål 3 och tillhörande delmål (globalamalen.se)

Exempel på vad Norrköpings kommunkoncern gör för att nå målet:

De flesta människor mår bra i Norrköping, men vi vet att skillnader i hälsa är stora mellan olika sociala grupper i samhället. För att underlätta för ökad rörelse och fysisk aktivitet så finns det sju utegym på olika platser i kommunen. Utegymmen är gratis och tillgängliga för alla.

En god hälsa bland medarbetarna i kommunkoncernen har en positiv effekt på verksamheternas kvalitet och kärnuppdrag. Genom att bland annat satsa på hälsofrämjande insatser för medarbetarna så har till exempel bolagens sjukfrånvaro minskat med 58 procent mellan åren 2016 och 2019.

Förebyggande arbete för minskat bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak bidrar till goda levnadsvanor. Visste du att det i Norrköping finns 13 träningsanläggningar som är diplomerade inom metoden ”100 % ren hårdträning”? Syftet med metoden är arbeta förebyggande för att minska användningen av dopning.

Mål 4 handlar om att alla ska få tillgång till avgiftsfri och likvärdig utbildning av god kvalitet. Ett livslångt lärande för alla ska främjas.

Läs mer om mål 4 och tillhörande delmål (globalamalen.se)


Exempel på vad Norrköpings kommunkoncern gör för att nå målet:

I Norrköping vill vi att alla elever ska gå ut både grundskolan och gymnasieskolan med minst godkända betyg. Exempelvis var 81 procent av eleverna i årskurs 9 behöriga till gymnasiet 2019. För att klara skolan är det viktigt med skolnärvaro för att kunna ta del av undervisningen. Därför arbetar skolorna med att uppmärksamma elevers frånvaro. Detta sker bland annat genom verksamheten, Alla barn i skolan (ABIS), som är specialiserad på att hjälpa elever tillbaka till skolan.

Ett sätt att inspirera högstadieelever till fortsatta studier sker genom LuMiNk Akademin. Inom akademin erbjuder studenter på Linköpings universitet läxhjälp till elever på Klingsborgsskolan.

För att inspirera både elever och skolpersonal till ett ökat engagemang kring hållbarhetsfrågor finns flera olika nationella certifieringssystem. I Norrköping har Kättinge skola fått Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling” och vi har sex förskolor (UR och Skur Kollikok, Kastanjegården, Visan, Kuddby, Kättsätter och Armbandet) samt en skola (Kyrkskolan) som är certifierade enligt Håll Sverige Rents Grön Flagg.

Mål 5 handlar om jämställdhet mellan könen. Kvinnor, flickor, män och pojkar ska ha samma rättigheter, villkor och möjligheter att forma sina liv.

Läs mer om mål 5 och tillhörande delmål (globalamalen.se)


Exempel på vad Norrköpings kommunkoncern gör för att nå målet:

För att förebygga diskriminering och säkerställa att alla kandidater får lika behandling under rekryteringsprocessen använder kommunen metoden Kompetensbaserad rekrytering vid anställning av nya medarbetare.

Kommunens verksamheter är väldigt kvinnodominerade och det är också mycket vanligt att kvinnor deltidsarbetar. För att bidra till ett mer jämställt samhälle och stärka medarbetarnas ekonomiska förutsättningar kommer samtliga deltidstjänster från och med oktober 2020 att omregleras till heltidstjänster. På vård- och omsorgskontoret kan vi redan idag se en ökning av andelen heltidsanställningar från 62 till 65% (jämfört med 2019).

I Norrköpings kommun ska all redovisning av statistik och verksamhetstal ske uppdelat på kön. Den könsuppdelade statistiken ska sedan analyseras utifrån ett genusperspektiv för att säkerställa att resurserna används på ett sätt som bidrar till jämställdhet.

Det är oftast män som utövar det mesta våldet i samhället, både i det privata och offentliga rummet. Genom verksamheten Frideborg erbjuds stöd och skydd till personer som har upplevt, utsatts eller utövat våld.

Mål 6 handlar om att säkra tillgången till rent vatten och sanitet för alla. Vattenkvalitet ska förbättras genom minskade föroreningar, förbättrad avloppsrening, ökad återvinning och effektivare vattenanvändning.

Läs mer om mål 6 och tillhörande delmål (globalamalen.se)

Exempel på vad Norrköpings kommunkoncern gör för att nå målet:

Vatten som produceras till dricksvatten tas från olika vattentäkter runt om i Norrköpings kommun. Vi har idag cirka 10 vattentäkter, där de flesta är grundvattentäkter som ser till att Norrköpingsborna får tillgång till rent dricksvatten.

Varje år bjuder Nodra in alla elever i årskurs 4-5 till studiebesök på Slottshagens reningsverk. Syftet är att informera om vattnets kretslopp, hur man hushållar med vatten och visa vad som får spolas ned i avloppet.

Det finns gott om badsjöar i Norrköping. För att säkerställa ett bra badvatten så undersöker kommunen vattenkvaliteten på kommunens 21 strandbad.

Mål 7 handlar om att alla människor ska ha tillgång till pålitlig, hållbar och modern energi. Tillgången ska även vara ekonomiskt överkomlig.

Läs mer om mål 7 och tillhörande delmål (globalamalen.se)

Exempel på vad Norrköpings kommunkoncern gör för att nå målet:

Målsättningen är att kommunen till år 2030 enbart ska använda förnybara energislag och bränslen samt ha energieffektiviserat med minst 30 procent jämfört med 2005. Hittills har våra kommunala fastigheter energieffektiviserats med 29 procent (värmesidan). Samtliga lokaler använder 100 procent Bra Miljöval el.

Vi har effektiviserat energianvändningen med 46 procent genom att byta ut alla lampor i vår gatubelysning till LED-lampor.

Både Hyresbostäder och Norrevo, som äger och förvaltar kommunens fastigheter, har installerat solpaneler på flera av sina fastigheter. Bland annat har man börjat installera solpaneler på LSS-boenden med syfte att öka andelen egenproducerad el.

Mål 8 handlar om att alla människor ska ha ett arbete med anständiga arbetsvillkor. Det handlar också om att främja inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt.

Läs mer om mål 8 och tillhörande delmål (globalamalen.se)

Exempel på vad Norrköpings kommunkoncern gör för att nå målet:

Norrköpings kommun är en stor arbetsgivare med över 11 000 medarbetare. För att underlätta för människor att komma in på arbetsmarknaden så erbjuds gymnasieungdomar sommarjobb i våra kommunala verksamheter och bolag. Vi arbetar också med olika arbetsmarknadsinsatser som till exempel kommunala praktikplatser till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Mötesplatsen Portalen har funnits sedan 2011 och är en verksamhet som finns i Hageby och Navestad. Verksamheten vänder sig till alla i närområdet som vill komma ut i arbete eller studier och bedrivs i partnerskap mellan fem olika aktörer; Hyresbostäder, Norrköpings kommun, ABF, Svenska kyrkan och Marieborgs folkhögskola.

Varje år besöker näringslivsavdelningen minst 300 företag för att få in frågeställningar och synpunkter till förbättringar från näringsidkare. Genom detta arbete skapas goda relationer mellan kommunen och näringslivet vilket också kan stimulera till en utveckling av befintliga företag men också underlätta för nyetableringar.

Mål 9 handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, främja hållbar och inkluderande industrialisering samt uppmuntra innovationer.

Läs mer om mål 9 och tillhörande delmål (globalamalen.se)

Exempel på vad Norrköpings kommunkoncern gör för att nå målet:

Norrköpings fond för forskning och utveckling tilldelar varje år projektmedel till Linköpings universitet. Fonden ska stötta projekt som på olika sätt bidrar till Norrköpings utveckling. Det kan till exempel handla om innovativa idéer som bidrar till nya företagsetableringar eller stärker utbildning och forskning i kommunen.

Händelö Eco Industrial Park är att ett kluster av industrier som syftar till att skapa synergieffekter mellan energiföretag och processindustri där tanken är att man ska använda varandras bi- och restprodukter som råvara. Nyligen påbörjades i samverkan med bland annat kommunen ett Tillväxtverksfinansierat informationsprojekt för att kunna lyfta och sprida resultatet av symbiosen.

Norrköpings Science Park AB har initierat projektet Visual Agenda 2030. Syftet är att genom olika visualiseringstekniker sprida kunskapen om de Globala målen, till exempel har kuber med målen och en interaktiv webbapp tagits fram.

Mål 10 handlar om att minska ojämlikheter mellan olika grupper i befolkningen, mellan samhällen och mellan länder. För att samhällen ska kunna utvecklas rättvist och hållbart krävs en jämnare fördelning av makt och resurser.

Läs mer om mål 10 och tillhörande delmål (globalamalen.se)

Exempel på vad Norrköpings kommunkoncern gör för att nå målet:

Socioekonomisk status och social position ska aldrig vara ett hinder för en aktiv fritid. På Fritidsbanken i Klockaretorpet kan alla låna sport- och fritidsutrustning helt gratis i 14 dagar. Det bidrar till ökad fysisk aktivitet, bättre hälsa och bättre miljö genom återbruk.

I Norrköping bor mellan 10 000 och 15 000 personer med finskt påbrå. Kommunen ingår sedan 2012 i finskt förvaltningsområde. Det innebär att sverigefinnar i kommunen bland annat har rätt att använda finska språket i kontakt med kommunen och få tillgång till äldreomsorg och förskola helt eller till väsentlig del på finska.

Fullföljande av grundläggande utbildning är en av flera viktiga faktorer för minskad ojämlikhet. Hyresbostäder genomför olika sociala satsningar, bland annat erbjuds läxhjälp för elever i årskurs 9 på Borgsmoskolan genom Stiftelsen Läxhjälpen samt för elever i årskurs 2 och 3 på skolorna i Hagebyområdet genom Bollis Läs & Räkna.

Mål 11 handlar om att göra städer och samhällen säkra, inkluderande och hållbara. De ska även vara motståndskraftiga, anpassningsbara och kunna återhämta sig efter miljömässiga och sociala påfrestningar.

Läs mer om mål 11 och tillhörande delmål (globalamalen.se)


Exempel på vad Norrköpings kommunkoncern gör för att nå målet:

I samarbete med Linköpings universitet har vi gjort en sårbarhetskartläggning för att kunna anpassa våra verksamheter inför kommande klimatförändringar. Bland annat har det lett till att det installeras klimatanläggningar vid all nybyggnation av äldreboenden.

Genom att samordna varuleveranser till alla kommunala verksamheter så har antalet leveranser minskat med 60 procent. Det leder till många bra saker som till exempel minskade utsläpp och ökad trafiksäkerhet.

I Norrköping drivs all kollektivtrafik på förnybara bränslen. Exempelvis har vi 30 spårvagnar som trafikerar 40 500 meter spårväg.

I Norrköping bor över 140 000 människor och vi ansvarar för bland annat för samhällsplanering och bostadsförsörjning utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. I området Kopparhammaren i närheten av universitetet pågår ett arbete med att förtäta och möjliggöra för bostäder, kontor, centrumverksamhet, utbildningslokaler och parkering. Bland annat införs ett nytt koncept, kombolägenheter, där flera studenter ges möjligheten att dela fullt möblerade lägenheter.

Mål 12 handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion. Användandet av våra naturresurser är redan ohållbart och har negativ effekt på vår miljö och människors hälsa.

Läs mer om mål 12 och tillhörande delmål (globalamalen.se)


Exempel på vad Norrköpings kommunkoncern gör för att nå målet:

Minskat matsvinn längs hela livsmedelskedjan är viktigt för en hållbar konsumtion och produktion. Restaurangen på Louis de Geer har minskat sitt matsvinn med hela 40 procent bland annat genom att väga matavfallet, uppmuntra till att inte ta mer än vad man äter upp och ha mindre storlek på tallrikarna. Även inom vård- och omsorg vägs matavfallet med regelbundenhet.

Kommunen upphandlar varje år olika typer av varor och tjänster och utgår bland annat från upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. I senaste plast- och pappavtalet har vi uteslutit flera engångsartiklar i plast. Det har bland annat lett till att inköpen av plastbägare har minskat med 79 procent mellan år 2018 och 2019.

Kommunen har ett stort ansvar för avfallshantering. När småhusägare fick möjlighet att använda flerfackskärl så ökade materialåtervinningen rejält. Den totala avfallsmängden per invånare i Norrköping är också betydligt lägre än riksgenomsnittet, 425 kg/invånare jämfört med rikets 503 kg/invånare (2018).

Mål 13 handlar om att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Förändrat klimat orsakar bland annat torka, vattenbrist, översvämningar, naturkatastrofer och kollapsade ekosystem. De innebär ett hot mot människors hälsa och säkerhet.

Läs mer om mål 13 och tillhörande delmål (globalamalen.se)

Exempel på vad Norrköpings kommunkoncern gör för att nå målet:

Ett sätt att minska vår klimatpåverkan är att göra hållbara placeringar. Kommunens långsiktiga placeringar hållbarhetsskannas till exempel varje år utifrån bland annat etik och klimat. Skanningen år 2019 visade att kommunens aktieportfölj har minskat sitt koldioxidavtryck med 6 ton CO2 per omsatt miljon USD.

För att minska utsläppen av växthusgaser så har Slottshagens reningsverk påbörjat ett arbete med att reducera lustgasutsläppen. Genom att förändra hanteringen av rejektvatten har lustgasutsläppet för denna delprocess minskat med 90% vid normal drift.

Kommunens bilpool består av 25 fordon och tankas till 96% med förnybart bränsle vilket bidrar till en minskning av koldioxidutsläppen i kommunen.

Mål 14 handlar om att bevara och använda världens hav, sjöar och marina resurser på att hållbart sätt. Det är viktigt att skydda marina områden och den biologiska mångfalden för att haven ska må bra.

Läs mer om mål 14 och tillhörande delmål (globalamalen.se)


Exempel på vad Norrköpings kommunkoncern gör för att nå målet:

Mycket av den nedskräpning som sker hamnar så småningom i våra hav, därför arbetar vi på olika sätt för att minska nedskräpningen. I samverkan med Håll Sverige Rent genomförs till exempel årliga skräpsamlarinsatser både på skolor och bland föreningar.

Mål 15 handlar om att genom hållbar markanvändning stoppa förlusten av den biologiska mångfalden och stärka ekosystemen.

Läs mer om mål 15 och tillhörande delmål (globalamalen.se)


Exempel på vad Norrköpings kommunkoncern gör för att nå målet:

I de gamla ihåliga ekarna på Ingelsta ekbackar trivs den sällsynta läderbaggen. För att skydda både ekarna och baggen är området klassat som ett naturreservat. I Norrköping finns ytterligare 46 naturreservat för att skydda värdefull natur och värdefulla arter. Kommunen förvaltar 13 av dessa naturreservat.

Att integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer är bra för den biologiska mångfalden. Hyresbostäder erbjuder sina hyresgäster i bostadsområdet Ektorp en egen odlingsyta. I området finns även bikupor och insektshotell.

I utställningen ”Livet under ytan” i Arkösund kan man lära sig mer om Östersjöns många djur och växter. Kommunen har också naturguider på plats hela sommaren för att bistå besökare.

Mål 16 handlar om att främja fredliga, inkluderande och rättvisa samhällen. Alla människor har rätt till frihet och möjlighet att påverka sina egna liv. Detta är en förutsättning för att nå en hållbar utveckling.

Läs mer om mål 16 och tillhörande delmål (globalamalen.se)

Exempel på vad Norrköpings kommunkoncern gör för att nå målet:

Delaktighet och inflytande är en förutsättning för fredliga och inkluderande samhällen. I Norrköping erbjuds medborgarna en samlad väg in i kommunen genom Kontaktcenter. Där får man hjälp och guidning för att få svar på sina frågor eller lämna synpunkter.

Människan bakom uniformen (MBU) är en verksamhet där ungdomar får möjligheten att lära känna personer som arbetar inom till exempel polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård och vaktbolag. Uniformsbärarna får i sin tur lära känna ungdomarna. Insatsen vill bidra till ökad förståelse och bättre relationer mellan ungdomar och anställda i uniformsyrken.

Varje år arrangeras demokrati- och människovärdedagarna i Norrköping. Syftet med dagarna är att uppmärksamma och skapa engagemang kring frågor som rör demokrati, mångfald och mänskliga rättigheter.

Mål 17 handlar om att mobilisera och omfördela resursfördelningen mellan världens rikaste och världens fattigaste länder. Det behövs partnerskap mellan regeringar, den privata sektorn och civilsamhället för en hållbar utveckling.

Läs mer om mål 17 och tillhörande delmål (globalamalen.se)

Exempel på vad Norrköpings kommunkoncern gör för att nå målet:

Norrköpings kommun medverkar i olika internationella projekt. I ICLD-projektet NORELD samverkar Nodra med Uasin Gishu County i Kenya. Tillsammans görs insatser för att förbättra soptipparna och avfallshanteringen i Kenya och bidrar då till en mer hållbar och renare miljö både lokalt och globalt. Samtidigt erhåller samtliga parter värdefulla erfarenheter och ett bredare perspektiv på avfallsfrågorna.

Varje år arrangerar kommunen Globala veckor i samverkan med Sida, Svenska FN-förbundet och ett femtiotal lokala aktörer. Under veckorna erbjuds alltifrån utställningar, föreläsningar till kulturaktiviteter med syfte att öka kunskapen och engagemanget kring de Globala målen.

Genom en klimatanpassningsapp kan norrköpingsborna rapportera väderrelaterade observationer och även följa andras observationer runt om i världen. Appen är framtagen i ett europeiskt samarbete där medborgare engageras i klimatrelaterade utmaningar för att bidra till att förbättra kommunens motståndskraft mot klimatförändringar som exempelvis extrem värme och översvämningar.

Kontakt

Karin Faxér
Miljöstrateg

Samhällsbyggnadskontoret, Ekologisk hållbarhet