Eldningsförbud i Norrköpings kommun

Status

Just nu råder inget eldningsförbud i Norrköpings kommun.

Övergripande om eldningsförbud

Syftet med eldningsförbud är att förhindra omfattande bränder i skog och mark som orsakas av mänsklig handling.

Det är kommun eller länsstyrelse som beslutar om att utfärda regler om eldningsförbud. Bedömningen görs i samråd med räddningstjänsten och utgår från SMHI:s prognosunderlag och räddningstjänstens samlade bedömning av brandriskvärden.

Vid extrem brandrisk kan ett rådande eldningsförbud skärpas. Vad som omfattas av det skärpta eldningsförbudet kan variera beroende på hur brandrisken ser ut i området där eldningsförbudet råder. Det innebär att du har ett eget ansvar både för att kontrollera om det finns ett eldningsförbud för området som du vistas i, och vad eldningsförbudet i så fall omfattar.

Så här informerar kommunen om eldningsförbud

Om eldningsförbud råder i Norrköpings kommun, informerar vi som kommun alltid om detta. Högst upp på den här sidan hittar du alltid tydlig information om vad som gäller, samt en länk till den senaste nyheten som vi gått ut med gällande eldningsförbud. När vi går ut med information om eldningförbud eller att ett förbud upphör, sprider vi även denna information i sociala medier.

Här kan du hitta mer information om både aktuella eldningsförbud och brandriskprognoser:

Brandriskprognoser på SMHI:s webbplats

Ladda gärna ner appen "Brandrisk ute"

Eldningsförbud

Här följer en kort sammanfattning av vad eldningsförbudet omfattar i sin grundläggande form. Ett eldningsförbud kan även skärpas. Det är individens eget ansvar att hålla sig uppdaterad om vad som gäller och om förbudet skärps.

 • Under eldningsförbud är aktiviteter som eldning, grillning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar med mera) förbjudet. Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och mark att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.
 • Under eldningsförbud är det tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Detta kan dock förändras om eldningsförbudet skärps. Utöver den egna tomten ingår i detta sammanhang även gård till hyresrätt och bostadsrätt samt kolonilott. För att undvika missförstånd – tala med styrelsen eller hyresvärden för att ta reda på vilka lokala regler som gäller. Anordningen ska i samtliga fall vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel genom att stå på ett brandsäkert underlag.
 • Under eldningsförbud är grillning tillåten för restauranger och liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde. Detta kan dock förändras om eldningsförbudet skärps.
 • Under eldningsförbud är grillning tillåten vid fasta grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Detta kan dock förändras om eldningsförbudet skärps. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med icke brännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen.

Skärpt eldningsförbud

När kommun eller länsstyrelse bedömer att det finns en extrem brandrisk kan eldningssförbudet skärpas. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad ett eldningsförbud omfattar. Skärpningen av ett eldförbud kan se olika ut, men kan till exempel omfatta följande:

 • Förbud att grilla på egen tomt.
 • Förbud att grilla även vid fasta grillplatser på allmän plats som exempelvis badplatser.
 • Förbud mot förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.

Frågor och svar

Vem har ansvar för att eldningsförbudet följs?

Eldningsförbud kan se olika ut berorende på brandrisken i det aktuella området, och du har alltid ett eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du är. Det omfattar även att hålla sig uppdaterad – ökar brandrisken när det redan råder ett eldningsförbud kan det bli aktuellt att skärpa eldningsförbudet.

Även tillåten eldning och grillning sker under eget ansvar. Det ansvaret omfattar även att bedöma om du eldar och grillar på ett säkert sätt.

Känner du dig osäker är rekommendationen alltid att avstå från att göra upp eld eller att grilla.

Vad gäller för rökning?

Att röka utomhus i skog och mark kan ett eldningsförbud inte förbjuda. Men eftersom glöden från en cigarett eller fimp, som inte är släckt, kan starta en brand är det viktigt att alltid släcka fimpar ordentligt och aldrig slänga dem direkt på marken utan i burk eller motsvarande.

Om det börjar brinna eller fatta eld vid rökning kan det dock istället röra sig som allmänfarlig vårdslöshet, som ses som ett brott.

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?

Om du bryter mot förbudet gör du dig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter. Om brand uppstår handlar det även om allmänfarlig vårdslöshet, vilket kan ge från sex månaders fängelse och dagsböter upp till fyra års fängelse om brottet anses vara grovt.

Oaktsamhet

Det kan vara bra att känna till den som genom oaktsamhet har orsakat en omfattande brand, normalt även ställs till svars för de skador som branden orsakat. Detta förhållande gäller alltid - vare sig eldningsförbud råder eller inte – och kan innebära mycket omfattande skadeståndsbelopp till de drabbade.

Får jag grilla på egen tomt eller innergård?

Det beror på var din tomt ligger. Normalt sett är det tillåtet att grilla och elda på egen tomt om den ligger i sammanhållen bebyggelse och inte så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen. Var dock mycket försiktig. Du har själv ansvaret för vad aktiviteten kan leda till.

Vad menas med egen tomt?

Utöver den egna tomten ingår i detta sammanhanget även gård till hyresrätt och bostadsrätt samt kolonilott. För att undvika missförstånd – tala med styrelsen eller hyresvärden för att ta reda på vilka lokala regler som gäller.

Vad menas med sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse innebär bebyggelse med minst tre byggnader, som är placerade på minst två tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Får jag grilla med gas?

Ja, förbudet omfattar normalt sett inte eldning med gas. Var dock mycket försiktig. Du har själv ansvaret för vad aktiviteten kan leda till.

Får jag grilla med elgrill?

Ja, förbudet omfattar normalt sett inte elgrill. Var dock mycket försiktig. Du har själv ansvaret för vad aktiviteten kan leda till.

Får jag grilla på en campingplats?

Campingplatser kan vara mycket olika varandra både gällande placering och hur de är utformade. Därför behöver du själv ta reda på vad som gäller för den aktuella campingplatsen.

Om det finns en fast grillplats på campingplatsen är det normalt sett tillåtet att använda sig av den om inte annat uppges. Detta kan dock ändras om eldningsförbudet skärps.

Får jag grilla på en badplats?

Du bör själv göra en bedömning av om platsen du är på ligger i skog och mark eller i sammanhållen bebyggelse. Känner du dig osäker är rekommendationen att avstå från att grilla. Du får inte elda med fasta bränslen i annat syfte än att laga mat och enbart på iordningställda grillplatser.

Om du grillar - tänk på att vara mycket försiktig och på att det alltid ska finnas tillgång till enkla släckredskap, som till exempel en vattenfylld hink. Var säker på att elden är helt släckt när du lämnar platsen.

Får jag använda stormkök i skog och mark?

Användning av stormkök med exempelvis T-röd som bränsle omfattas normalt sett inte av eldningsförbudet. Var dock mycket försiktig. Du har själv ansvaret för vad aktiviteten kan leda till.

Tänk på att det alltid ska finnas tillgång till enkla släckredskap, som till exempel en vattenfylld hink. Var säker på att elden är helt släckt när du lämnar platsen.

Får jag grilla med engångsgrill?
Nej, eldningsförbudet omfattar engångsgrill även i sin grundläggande form. Om du ställer engångsgrillen på en fast grillplats går det bra att använda den. Tag med engångsgrillen när du lämnar platsen.

Får jag grilla vid fasta grillplatser även om de är i eller nära skog och mark?

Förbudet omfattar i sin grundläggande form inte grillning och matlagning vid fasta platser som är utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Med detta menas platser som är avgränsade med icke brännbart material, till exempel genom en betongkonstruktion eller stensättning, samt att det finns en bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen. Dock uppmanas till stor försiktighet. Du har ansvaret för vad dina aktiviteter kan leda till.

Tänk på att det alltid ska finnas tillgång till enkla släckredskap, som till exempel en vattenfylld hink. Var säker på att elden är helt släckt när du lämnar platsen.

Får jag såga eller arbeta med maskiner i skogen?

Förbudet gäller inte avverkning i skog men arbete i skog bör om möjligt undvikas för att inte riskera att utlösa brand. När det är torrt i marken rekommenderas du som arbetar i skogen att byta till andra objekt med lägre brandrisk eller att utföra arbetet när fukthalten normalt är som högst, som på natten eller tidig morgon. Ta i så fall med brandvakt och släckutrustning, samt undvik att arbeta ensam. Du har själv ansvaret för vad aktiviteten kan leda till.

Vad innebär begreppet skog och mark?

Med ”mark” menas mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog.
Eldningsförbudet innebär förbud mot eldning i skog och mark.

Vad innebär begreppet sammanhållen bebyggelse?

Med sammanhållen bebyggelse menas områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Vad är en fast grillplats?

 • Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med icke brännbart material, till exempel betongkonstruktion eller stensättning.
 • Runt grillplatsen bör det vara en bred avgrusad yta eller en yta med icke brännbart material (minst en meters bredd).
 • Grillplatsen bör vara anlagd på fast mark, minst 15 meter från sammanhängande vegetation och minst 2 meter från vindskydd.

Kan man söka dispens från eldningsförbud?
I särskilda fall kan dispens ges för undantag från eldningsförbud. Det är länsstyrelsen om fattar beslut om undantagen.

Hur söker jag dispens?
Du skickar in dispensansökan (brev eller mejl) till kommunen, om det är kommunen som utfärdat förbudet och till länsstyrelsen om det är länsstyrelsen som utfärdat förbudet. Vid frågor kan du nå Norrköpings kommun via kontaktcenter på telefonnummer 011-15 00 00 och Länsstyrelsen Östergötland på telefonnummer 010-223 50 00. Följande information kan behöva ingå för behandling av ärende: 

 • Organisation
  Beskrivning av den organisation som är tänkt att hantera förberedelser, beskrivning av hur organisation hanterar mindre plötsligt uppkomna situationer kopplat till aktiviteten samt eftersläckning och bevakning. Det ska vara en beskrivning av både personella och materiella resurser.
 • Verksamhetsbeskrivning
  Beskrivning av syfte med verksamheten, till exempel avbränning av gräs, scoutläger.
 • Kartmaterial
 • Beskrivning av vegetationstyp
 • Tillfartsvägar och möjliga vattentag för räddningstjänsten ska anges 

 

Vid en dispensansökan rådfrågar och inhämtar kommun eller länsstyrelsens beslutsstöd från räddningstjänsten. Därefter görs en samlad bedömning grundad på rådande väderförhållanden samt förutsättningarna för aktiviteten enligt efterfrågad information som bifogas i ansökan (enligt punkterna ovan).

Vad gör jag om jag känner röklukt i skogen?

Ring 112 om det är kraftig lukt eller om du ser rök. Om du vill få eller lämna information kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, alla dagar. Genom att ringa 113 13 minskar du belastningen på 112 som istället kan hantera akuta samtal från människor som behöver hjälp.

Vad gör jag om jag upptäcker en brand?

Varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Försök släcka elden om det är möjligt. Var alltid noga med att undvika att vara i vägen för räddningstjänsten när de är på plats.

Vad gör jag om jag ser någon annan som bryter mot ett eldningsförbud?

Om du upptäcker att en annan person bryter mot ett eldningsförbud ska du ringa till Polismyndighetens nummer 114 14 och lämna information.

Hur kan man förebygga att gräsbrand eller skogsbrand uppstår?

Förebyggande åtgärder för en brands uppkomst eller spridning kan göras till exempel genom allmän försiktighet, eldningsförbud och skogsbrandövervakning med flyg. När skogsbrandsrisken är hög aktiverar länsstyrelsen skogsbrandsbevakning i länet. Frivilliga Flygkåren är de som är anlitade för att flyga förutbestämda slingor över länet och rapporterar in eventuell rökutveckling till räddningstjänsten.

Vad kan jag tänka på för att minska risken för brand i skog och mark?

Tänk på följande

 • Undvik rökning i skog och mark
 • Parkera med omsorg - när du parkerar bilen i terräng, kan katalysatorn antända torrt gräs
 • Lämna aldrig glas i naturen
 • Vid torr terräng, undvik arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera)
 • Det ska alltid finnas tillgång till enkla släckredskap, som till exempel en vattenfylld hink
 • Var säker på att elden är helt släckt när du lämnar platsen
Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00