Intern styrning och kontroll

Nämnderna i kommunen ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som har beslutats. De ska också tillse att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen.

Nämndernas ledamöter har alla samma ansvar för den interna styrningen och kontrollen. I varje nämnd finns internkontrollrepresentanter som fungerar som länk mellan nämnden och tjänstemannaorganisationen i de löpande frågorna. Här kan du se vilka som är nämndernas internkontrollrepresentanter.

Lista på internkontrollrepresentanter ur Förtroendemannaregistret

Det finns en riktlinje för intern styrning och kontroll som beskriver hur arbetet ska gå till.

Riktlinje för intern styrning och kontroll Pdf, 338.8 kB.

Risker i verksamheterna identifieras och hanteras. De prioriterade riskerna och hur de ska behandlas beskrivs i årliga internkontrollplaner som nämnderna beslutar om och följer upp.

Nämndernas internkontrollplaner

Kontakt
Norrköpings kommun

Kontakt Norrköping
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping